ОЛОН УЛСЫН ЭКО-СУРГУУЛЬ ХӨТӨЛБӨР

Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сан (FEE)-ийн гишүүн,
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЭЛ СУРГАЛТЫН ТӨВ ТББ

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЭЛ СУРГАЛТЫН ТӨВ НҮТТБ (БОМСТ)
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ МЭДЭЭЛЭЛ СУРГАЛТЫН ТӨВ НҮТТБ (БОМСТ)
Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сан (FEE) ийн гишүүн, Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв (БОМСТ)
НҮТТБ нь 2003 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 17 дахь жилдээ тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.
Тус байгууллага нь Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сан (FEE)-ийн гишүүн байгууллагын хувьд Олон улсын эко-сургууль, Ойн тухай суралцахуй, Байгаль орчны залуу сурвалжлагч, Цэнхэр туг, Ногоон түлхүүр гэсэн хөтөлбөрүүдийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэгч албан ёсны үндэсний оператор байгууллага юм.
Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:
• Ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр сургалт, судалгаа хийх
• Байгаль орчны нөхөн сэргээлт, орчны тохижилтын үйл ажиллагаа
• Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сан (FEE) ийн хөтөлбөрүүдийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх Монгол улсад Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр “Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв” нь 2007 оноос “Эко сургууль” хөтөлбөрийг туршиж, 2011 оноо ДБОБС-ийн албан ёсны эрхтэйгээр хэрэгжүүлж байна.

2015 оноос эхлэн Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр “Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам”, “Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам”- тай хамтран хэрэгжүүлж буй “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” төсөлтэй хамтран үйл ажиллагааны цар хүрээг өргөжүүлж ирсэн.
2020 оны байдлаар ОУ-ын эко-сургууль, Ойн тухай суралцахуй, Байгаль орчны залуу сурвалжлагч хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх хүрээнд 21 аймаг, нийслэлийн ЗДТГ болон БОАЖГ, БСУГ тай хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд зөвхөн эко-сургууль хөтөлбөрт нийслэл, орон нутгийн нийт 314 ерөнхий боловсролын сургууль, 55 цэцэрлэг, 1 политехникийн коллежийг хамруулаад байна


Эко-сургууль хөтөлбөр гэдэг ньтанхимын сургалт болон сургалтын дэмжсэн олон төрлийн үйл ажиллагаагаар дамжуулан сурагчдын оролцоонд тулгуурлаж, тэдний идэвхи санаачлагыг хөхиүлэн дэмжих замаар хүүхэд залуус, эцэг эх, тухайн орон нутгийн нийт иргэдэд тогтвортой хөгжлийн талаарх ойлголт, мэдлэг эзэмшүүлж, тэдний зан үйл, хандлагыг нь өөрчлөхөд чиглэсэн олон улсын хөдөлгөөн юм.
Эко сургууль хөтөлбөр нь хүүхэд, залуучуудын идэвх оролцоог дэмжин, урамшуулах замаар хүрээлэн буй орчноо хамгаалахад оролцох боломжийг бүрдүүлж өгөх зорилготой санаачилга билээ. Энэ нь анги танхимаас эхлэн сургуулийн хэмжээнд өргөжин тэлж, яваандаа орон нутгийн түвшинд өргөн хүрээний өөрчлөлтийг бий болгоход чиглэнэ.

Энэхүү хөтөлбөрөөр дамжуулан сурагчид сургуулийнхаа бодлого, хөгжлийн хөтөлбөрт хүрээлэн буй орчны менежментийг тусгахад идэвхтэй оролцон өөрсдийн үзэл бодлоо тусгаж, амжилтад хүрч болохыг биеэр мэдэрч, улмаар сургууль хамт олны хэрэгжүүлж буй үйл ажилллагааны амжилтыг бататгасан хүрэл, мөнгөн гэрэгэ болон олон улсын нэр хүнд бүхий “Ногоон туг” өргөмжлөл хүртдэг.

Амжилтын илэрхийлэл нь ISO14001:2004 стандартад суурилсан 7 алхамт аргачлалын дагуу тухайн сургууль нь хүрээлэн буй орчны үнэлгээнд суурилсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлнэ. Ингэснээр сургууль болон орон нутгийн хэмжээнд хүрээлэн буй орчин, тогтвортой хөгжлийг дэмжин сайжруулж улмаар хүүхэд, залуус, сургуулийн багш, удирдлага, ажилтанууд болон орон нутгийн иргэдийн амьдралд эерэгээр нөлөө үзүүлнэ.

Эко сургууль хөтөлбөрийн тухай
Олон улсын эко сургууль хөтөлбөрийн танилцуулга
Олон улсын эко сургууль хөтөлбөрийн танилцуулга
Олон улсын “Эко сургууль” хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын ерөнхий боловсролын сургуулиудыг дэмжих үндэслэл
1. Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжлийн хүрээнд Монгол улсын “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”, “Ногоон хөгжлийн бодлого”-ын стратегийн 5 дахь зорилт буюу 3.5.1-д тусгасан тогтвортой хөгжлийн боловсролын тухай, стратегийн зорилт 3.5.2-т тусгасан Байгаль орчны удирдлагын MNS ISO14000 багц стандартын тухай заалтыг, “Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний 5.1.4, болон 5.2 заалтыг тус тус үндэслэн
2. НҮБ-ын ЮНЕСКО-аас 2015 онд гаргасан 2030 он хүртэлх боловсролын алсын хараанд үндэслэн Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн А/458 дугаар тушаалаар “Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалт, үйл ажиллагаанд тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санааг тусган хэрэгжүүлэх үндсэн, чиглэл, шаардлага”-ыг баталсан байдаг. Энэхүү шаардлагын хүрээнд “Тогтвортой хөгжлийн төлөөх сургуулиудын сүлжээ, санаачлагуудыг (зуны сургалт, цугларалт, эко сургууль, суралцагчдын өөрхийн удирдлагын байгууллага гэх мэт) дэмжиж, сургууль болон орон нутгийн байгууллагуудын тогтвортой хөгжлийн төлөөх хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх” зорилтын хүрээнд нийцүүлэн
3. Бүх нийтэд байгаль орчноо хамгаалах, түүх, соёлын өвийг дээдлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах, түүнд дасан зохицох, гамшгийн эрсдэлийг даван туулах, байгальд ээлтэй, нөөцийн хэмнэлттэй, үр ашигтай хэрэглээний соёл, эрүүл амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн тогтвортой хөгжлийн боловсрол эзэмшүүлж, Монгол Улсын тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр оруулах зорилго бүхий МУ-ын Засгийн Газрын 2018 оны 209 дүгээр тогтоол болох “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол үндэсний хөтөлбөр батлагдсан. Уг хөтөлбөрийн Зорилт 1.3 заалтыг тус тус үндэслэн олон улсын “Эко сургууль” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна

Төслийн танилцуулга
“БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ” ТӨСӨЛ“Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн тухай 

2013 оны 11 дүгээр сарын 13-нд Монгол Улсын Засгийн Газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан буцалтгүй тусламжийн хэлэлцээрийн хүрээнд Германы Сэргээн Босголтын Зээлийн Банкаар (KfW) дамжуулан Монгол улсад “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн 1-р үе шатыг 2015-2020 он, 2020 оноос 2-р үе шатыг хэрэгжүүлж байна. Төслийн зорилго нь Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг (орчны бүс болон экологийн коридор) бэхжүүлэх, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, орчны бүс дэх орон нутгийн ард иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжихэд оршино. Төслийн хүрээнд Монгол орны Зүүн, Төв, Хангайн бүсийн хамгаалалттай газар нутгууд болон Дэд төслийн хүрээнд 11 УТХГ-уудын нутгийн менежментийг (орчны бүс болон экологийн коридор) бэхжүүлэх, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, орчны бүс дэх орон нутгийн ард иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагааг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.

“ЭКО КАБИНЕТЫГ СУРГАЛТ СУДАЛГААНЫ БАГАЖ ХЭРЭГСЛЭЭР ХАНГАЖ, БАГШ НАРЫГ ЧАДАВХЖУУЛАХ” зорилтот үйл ажиллагаа

Монгол Улсын Засгийн газар_ Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газрын хэлэлцээрийн дагуу БОАЖЯ, болон ХБНГУ-ын Сэргээн босголтын зээлийн банк (KfW)-аас хэрэгжүүлж байгаа “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн “Эко кабинетийг сургалт судалгааны багаж хэрэгслээр хангаж, багш нарыг чадавхжуулах” зорилтот үйл ажиллагаанд ТХГН-ийн орчны бүсийн 48 ерөнхий боловсролын сургуулиудбг хамруулсан.
Зорилго, зорилт 
Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, сурагчдад мөн хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтнүүдэд өөрийн орон нутгийн байгалийн болон соёлын өв, нөөцийн талаарх мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх, тэдгээрийг таньж судлах, мэдлэг чадвар олгож, чадавхжуулахад төслийн зорилго оршино.
 1. ЕБС-ийн сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаагаар дамжуулан орон нутгийн онцлогт тулгуурласан нэгж хичээлийн багц материалыг боловсруулж түгээх
 2. Орон нутгийн онцлогт тулгуурласан нэгж хичээлийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр сонгогдсон сургуулиудын хүний нөөцийг чадавхжуулах сургалтуудыг зохион байгуулах
 3. Сонгогдсон сургуулиудын сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаагаар дамжуулан олон нийт орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл, сурталчилгааны үйл ажиллагааг зохион байгуулах
Хамрах хүрээ
Отгонтэнгэр УТХГ, Зэд ханай бүтээлийн нуруу БЦГ, Тарвагтайн нуруу БЦГ, Хангайн нуруу БЦГ, Орхоны хөндий БЦГ, Онон Балж БЦГ, Улаан тайга УТХГ, Горхи тэрэлж БЦГ, Хустайн нуруу БЦГ, Дорнод Монгол, Хан-Хэнтийн ТХГН-ийн орчны бүсийн нийт 11 УТХГ-ын 48 сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Төслийн зарим үр дүнгээс

Гарын авлага
ТХГН-ийн орчны бүсийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-12 дугаар ангийн багш, сурагчдад зориулсан 24 төрлийн гарын авлага хэвлэгдсэн. Багшид зориулсан гарын авлага анги тус бүрээр нийт 12 төрөл, сурагчдад зориулсан дасгал ажлын хөтөч дэвтэр анги тус бүрээр нийт 12 төрөл боловсруулагдсан. Эдгээр гарын авлагыг бага боловсролын хүн орчин, хүн байгаль, хүн нийгэм; суурь, бүрэн дунд боловсролын газар зүй, биологи, нийгэм судлалын сургалтын хөтөлбөрөөс сонгосон суралцахуйн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг болох бөгөөд сургалтын анги танхимаас гарч, байгалийн сайханд аялангаа бодит орчинд байгалийн юмс үзэгдлийг судлах боломжийг сурагчдад олгох юм. Өөрөөр хэлбэл, сурагчдын оролцоон суурилсан арга зүйгээр боловсруулсан. Сургуулийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагддаг сургалтыг дэмжих ажил, аялал экскурс хичээлийн цагт хэрэгжүүлэх боломжтой.
Гарын авлагыг Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн арга зүйч, Сэлэнгэ, Булган, Хэнтий аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын мэргэжилтэн, их дээд сургуулийн багш, судлаач нараас бүрдсэн баг бичиж боловсруулсан бөгөөд БОАЖЯ, “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн багийн мэргэжилтнүүд хяналт тавьж ажилласны зэрэгцээ редактораар хамтарч ажилласан. Мөн ерөнхий боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн суралцахуйн зорилт, сурагчдын нас сэтгэхүйн онцлогтой нийцэх байдалд БШУЯ-ны харьяа Боловсролын хүрээлэнгээ дүгнэлт гаргасан. 25 төрлийн 856 нүүр буюу 108 хэвлэлийн хуудас бүхий багцыг 9600 хувийг хэвлэн багшийн гарын авлагаас анги бүрээс 5, сурагчийн дасгал ажлын хөтөч дэвтрийг анги бүрээс 8-ыг олгохоор, орон нутгийн БОАЖГ, БСУГ, ТХГНЗ тус бүрд 1 багцаар тооцож хэвлэн түгээсэн.

Сургалт, судалгааны багаж хэрэгсэл. 
Эдгээр гарын авлагад санал болгож төлөвлөсөн арга зүйгээр сургалт зохион байгуулахад шаардлагатай сургалт туршилт судалгааны 48 төрлийн багаж хэрэгслийг багц болгон сургуулийн тоогоор бэлтгэн хүргүүлсэн. Мөн эдгээр багцад ТХГН-ийн газрын зураг, ТХГН-ийн 4 ангилал буюу дархан цаазат газар, байгалийн цогцолборт газар, байгалийн нөөцийн газар, дурсгалт газрын тухай мэдээлэл бүхий плакат, модны тарьц, цэцгийн үрсэлгээ, үр, бордоо зэрэг багтаж байгаа. Мөн сургалт үйл ажиллагааг цахимаар зохион байгуулах болсонтой холбоотойгоор нийт сургуулиудад нэмэлтээр вэб камер, спикер, микрофон зэргийг холбогдох мэргэжилтэн, төслийн багтай хамтран шийдвэрлэж олгосон.

Видео зөвлөмж, танин мэдэхүйн хичээл. 
Гарын авлагын агуулгыг дэмжсэн 700 минутын 55 видео хичээлийг DVD хэлбэрээр бэлтгэн өгч байна. Видео хичээлүүдийг байгаль орчны салбарын мэргэжлийн баг хамт олныг оролцоотойгоор бүтээсэн. Үүнд
 • 1-12 дугаар ангид гарын авлагын дагуу сургалт явуулах багш нар зориулсан аргачлал, видео зөвлөмж /30  цуврал хичээл/
 • 1-12 дугаар ангийн сурагчдад зориулсан “Орон нутаг судлал” танин мэдэхүйн видео хичээл /12 цуврал/ 
 • Төсөлд хамрагдаж байгаа ТХНГ-ийн видео танилцуулга /11 цуврал/
 •  Төслийн танилцуулга, тайлан /2 цуврал/

Сургалт 
Хүний нөөцийг чадавхжуулах сургалтыг 2020 оны 11 дүгээр сард Улаанбаатар хотод зохион байгуулахаар төлөвлөж байсан боловч цар тахлын нөхцөл байдлаас болж хойшлогдсон. Иймд сургалтын агуулгын онлайн хэлбэрт шилжүүлж, 2021 оны 3-р сарын 12-оос эхлэн 5 удаагийн цуврал онлайн сургалт байхаар төлөвлөж, эхний дөрвөн удаагийн сургалтыг зохион байгуулаад байна. Сүүлийн нэгдсэн сургалт 4 дүгээр сарын 09-ны өдөр боллоо.
Сургалтыг Zoom аппликейн ашиглан онлайн /вебинар/ хэлбэрээр зохион байгуулсан бөгөөд нэгдсэн мэдээллэл /том бүлгээр/, мэргэжлийн агуулгыг жижиг бүлэг болон өгч, гарын авлага ашиглан зааж туршсан үр дүн, шинээр бүтээсэн арга зүйн санааг хуваалцах боломжийг багш нарт олгосон. Эхний сургалтад ТХГН-ийн орчны бүсийн аймгуудын БСУГ, БОАЖГ, ТХГХЗ, 48 ЕБС-ийн удирдах ажилтан 450 хүн хамрагдаж, зөвлөх үйлчилгээний талаар нэгдсэн ойлголттой болсон бол багш нарт зориулсан цуврал сургалтад эдгээр сургуулийн 760 орчим багш хамрагдаад байна.
Нэгдсэн сургалтад сургалтад БОАЖЯ-ны мэргэжилтэн, Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төслийн зөвлөх, их дээд сургууль, Удирдлагын академийн профессор, доктор багш нар, гарын авлага боловсруулсан багш, мэргэжилтнүүд хичээл заасан.
Сурсан зүйлсээ цаашид хэрэгжүүлэх боломжтой гэж нийт оролцогчдын 96 % орчим нь үзжээ. Сургалтын талаарх сэтгэл ханамжийн ерөнхий байдал, судалгааны үр дүнгээс харахад оролцогчид сургалтаас чухал мэдээллүүдийг олж авсан, төдийгүй түүнийгээ цаашид хэрэгжүүлэх итгэлтэй байна гэж үзэж байна.
Сургалтыг онлайн хэлбэрээр зохион байгуулснаар хамрагдсан хүний тоо нэмэгдсэнээс гадна сургалтын гарын авлага, видео хичээл, багаж хэрэглэгдэхүүний талаар тухайн орон нутгийн мэргэжлийн байгууллагууд, сургуулийн багш, ажилтнуудын мэдлэг ойлголт жигд болж, үндсэн ажлаасаа хөндийрөхгүй хамтран ажиллах боломж бүрдсэн байна.

Сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх
Багш нарын боловсруулж туршсан  296 арга зүйн санааг Moodle цахим сургуульд байршуулсан бөгөөд энэ нь багш бие биеэсээ суралцсан. Багш нарын боловсруулж туршсан  зүйн санааг ecoschool.mn вэбсайтад байршуулсан  нь төслийн үйл ажиллагааг бүх нийтэд сурталчлах шийдэл. 1-12 дугаар ангийн багш нарын шилдэг 28 арга зүйг цомог болгон 84 нүүр буюу 10 хэвлэлийн хуудас бүхий багцыг нийт 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг боловсруулж нийт 300 хувийг хэвлэн түгээсэн. 
АРГА ЗҮЙН ЦОМОГАРГА ЗҮЙН ЦОМОГ
АнгиАрга зүйн нэрАймагСургуульАрга зүйн санаа бичсэн багш, баг
1-р ангиМэдлэгийн далайгаар аялсан өдөрАрхангайИх тамир сумын ЕБСЭ.Саранцэцэг Ж.Мөнхжаргал Ч.Наранцэцэг
1-р ангиАяллаас төрсөн сэтгэгдэл
ХэнтийӨмнөдэлгэр сумын ЕБСЦ. Соёл-Эрдэнэ
С. Эрдэнэчимэг Б.Энхцэцэг 
1-р анги Тоглоомын арга, асуудал дэвшүүлэх арга
ЗавханИх-Уул сумын ЕБСЦ.Буддагий
Б.Ванчинсүрэн
Г.Пүрэвдулам
Э.Цэрэнчимэд
2-р ангиМэдлэг бүтээх
ДорнодДашбалбар сумын ЕБСД.Борхүүхэн Д.Хажидмаа
2-р ангиӨртөөчилсөн аялал
ДорнодЧулуунхороот сумын ЕБСД.Гарамханд
2-р ангиХамтын гурвалжин
ХөвсгөлУлаан-Уул сумын ЕБСБ.Удвал
3-р ангиСэтгэн бодож, урлан бүтээе
СэлэнгэМандал сумын Түнхэл тосгоны ЕБСД.Баярчимэг
Б.Энхжаргал
3-р ангиТоглонгоо суралцъя
ЗавханАлдархаан сумын ЕБСН.Оюунцэцэг
3-р ангиХарилцан суралцаж хамтран бүтээцгээе
ЗавханЭрдэнэхайрхан сумын ЕБСН.Оюунгэрэл
4-р ангиСумын гандан хийдээр зочилъё
ЗавханЦэцэн-Уул сумын ЕБСЛ.Болор-Эрдэнэ
4-р ангиДугтуйтай мэдээ 
ТөвМөнгөнморьт сумын ЕБСО.Ганхуяг
4-р ангиХөдсөн дээлтэй буриад зон
ДорнодДашбалбар сумын ЕБСЧ.Байгалмаа, Б.Гүндэгмаа
5-р ангиХүүхдээс хүүхдэд аргачлал
ӨвөрхангайБат-Өлзий сумын ЕБСАмартүвшин 5-р ангийн багш нар
5-р ангиТоглоомын аргаар экскурс хичээл зохион байгуулах
ТөвМөнгөнморьт сумын ЕБСС.Ганзаяа
6-р ангиМэдлэгийн мод бүтээцгээе 
Сэлэнгэ  Мандал сумын Түнхэл тосгоны ЕБСО.Оюунгэрэл 
6-р ангиБи шинжээч 
Хөвсгөл Ренчинлхүмбэ сумын ЕБСГ.Буянцагаан 
9-р ангиБүс-бодит үйлийн судалгаа
ХөвсгөлБаянзүрх сумын ЕБСБ.Золзаяа
9-р ангиСорил туршилтын арга
ТөвБаянхангай сумын ЕБСЭ.Лхамдарь 
12-р ангиБагаараа судлангаа суралцах
Хэнтий Дадал сумын ЕБСБ.Бямбадэлгэр
12-р ангиОрон нутгийн ургамлын тархалт, элбэгшил, арви тодорхойлох
Завхан  Тосонцэнгэл сумын ЕБс-ын 2-р сургуульБ.Долгорсүрэн
7-р ангиKWL
ХэнтийБатширээт сумын ЕБСИ.Гэрэлцацрал
7-р ангиSTAR ба тонгоруу сургалтын арга
БулганХутаг-Өндөр сумын ЕБСТ.Балжмаа
8-р ангиТусгай хамгаалалттай газрын хөрсийг судлах
Улаанбаатар Налайх дүүргийн ЕБ-ын 119-р сургуульД.Нэргүй
8-р ангиSTEP үзүүлэн таниулах арга
ХэнтийӨмнөдэлгэр сумын ЕБСМ.Эрдэнэцэцэг
11-р ангиТусгай хамгаалалттай газар нутгийн байгалийн экскурс
ӨвөрхангайХархорин  сумын ЕБСЛхагвадорж 
10-р ангиШинжлэн судлах
Төв аймаг Баянхангай сумын ЕБСБ.Анхбаяр
10-р ангиХээрийн судалгаа хийх
СүхбаатарЭрдэнэцагаан сумын ЕБСБ.Энхтүвшин
Г.Алтанчимэг


I АНГИ: ХҮН БАЙГАЛЬ: БАЙГАЛТ ХАМГААЛАГЧТАЙ АЯЛСАН ТЭМДЭГЛЭЛ

Хичээл Арга зүйн нэр АймагСургуульАрга зүйн санаа бичсэн багш, баг
Хүн орчинМэдлэгийн далайгаар аялсан өдөрАрхангайИхтамир сумын ЕБСЭ.Саранцэцэг Ж.Мөнхжаргал Ч.Наранцэцэг  
Хүн орчинSTARБулганТэшиг сумын ЕБСМ.Оюундэлгэр, Т.Соёлмаа
Хүн орчинАжиглалт, ярилцлагын аргаТөвАлтанбулаг сумын ЕБСЭ.Байгальмаа, Э.Нямсүрэн
Хүн орчинБи өөрөө байгаль хамгаалагчТөвМөнгөнморьт сумын ЕБСА.Нэргүй
Хүн орчинАялалд гарах уу?УлаанбаатарНалайх дүүргийн ЕБ-ын 119-р сургуульГ.Насанжаргал
Хүн орчинАжиглалт, ярилцлагаДорнодДашбалбар сумын ЕБСЖ. Одгэрэл
Хүн орчинХарилцан ярилцах, тайлбарлах, ажиглалх, үр дүнг нягтлах аргаДорнодМатад сумын ЕБСД.Наранцэцэг, Б.Батнасан
Хүн орчинБод сэтгэ хуваалц аргаСэлэнгэМандал сумын Түнхэл тосгоны ЕБСҮ.Айгүл, Х.Мөнгөнчимэг
Хүн орчинБайгаль хамгаалагчтай танилцаяХэнтийДадал сумын ЕБСЦ.Энхзаяа, Г.Сувд, Д.Гэрэлмаа
Хүн орчинБайгаль дэлхийгээ хайрлаяХэнтийНоровлин сумын ЕБСУлзмаа Д.Гантөр 
Хүн орчинАяллаас төрсөн сэтгэгдэлХэнтийӨмнөдэлгэр сумын ЕБСЦ. Соёл-Эрдэнэ,
С.Эрдэнэчимэг
Б. Энхцэцэг
Хүн орчинХосоороо суралцах, шооны арга, тайлбарлах аргаӨвөрхангайХархорин сумын ЕБСЖ.Сэргэлэн
Хүн орчинЯрилцлагаСүхбаатарЭрдэнэцагаан сумын ЕБС1-р ангийн багш нар 
Хүн орчинТоглоомын арга, асуудал дэвшүүлэх аргаЗавханИх-Уул сумын ЕБСЦ.Буддагий
Б.Ванчинсүрэн
Г.Пүрэвдулам
Э.Цэрэнчимэд
Хүн орчинБайгаль хамгаалагчтай аялсан ньЗавханЦэцэн-Уул сумын ЕБСГ.Мөнгөнцэцэг
Хүн орчинӨртөөчилсөн аялалХэнтийДадал сумын ЕБСЦ.Энхзаяа, Г.Сувд, Д.Гэрэлмаа
Хүн орчин
Харилцан яриа, ажиглалтын арга
Дорнод
Чулуунхороот сумын ЕБС
Ө.Батцэцэг


II АНГИ: ХҮН НИЙГЭМ: МИНИЙ НУТАГ ҮЛГЭР ДОМГИЙН ОРОН

Хичээл Арга зүйн нэрАймагСургуульАрга зүйн санаа бичсэн багш, баг
Хүн орчинKWL арга, 5 мөрт товхимол бичих аргаАрхангайБулган сумын ЕБСС.Зэсэнбямба
Хүн орчинАми Тамигийн аялалДорнодБаян-Уул сумын ЕБСД.Батчимэг
Хүн орчинМэдлэг бүтээх аргаДорнодДашбалбар сумынЕБСД.Борхүүхэн, Д.Хажидмаа
Хүн орчинХоршин унших аргаДорнодХалхгол сумын ЕБСБ.Саранчимэг
Хүн орчинӨртөөчилсөн аялалДорнодЧулуунхороот сумын ЕБСД.Гарамханд
Хүн орчин"Миний нутаг -домгийн орон" тэмдэглэл хөтлөх аргаЗавханТосонцэнгэл сумын ЕБ-ын 2-р сургуульЧ.Лхагважав, Н.Оюунбилэг, Г.Должинсүрэн, Б.Энхжаргал, Г.Бадамханд
Хүн орчинБи аялагчЗавханИх-Уул сумын ЕБСС.Нямдорж
Хүн орчинKWL аргаЗавханЦэцэн-Уул сумын ЕБСБ.Түвшинжаргал
Хүн орчинKWLСүхбаатарЭрдэнэцагаан сумын ЕБС2-р ангийн секц
Хүн орчинТоглоомын аргаСэлэнгэМандал сумын Түнхэл тосгоны ЕБСБ.Болдмаа, А.Нямдулам
Хүн орчинЖижиг ном хийхТөвМөнгөнморьт сумын ЕБСА.Алтанцэцэг
Хүн орчинХамтын гурвалжин арга зүйХөвсгөлУлаан уул сумын ЕБСБ.Удвал
Хүн орчинБагаар ажиллах аргаХөвсгөлУлаан уул сумын ЕБСБ.Нарангэрэл
Хүн орчинKWL болон инсертийн аргаХэнтийДадал сумын ЕБСЭ.Байгалмаа, Б.Энхтайван Ш.Солонгоо
Хүн орчин
Харилцан ярианы арга
Хэнтий
Норовлин сумын ЕБС
Ю.Нарангарав


III АНГИ: ХҮН БАЙГАЛЬ: ОЙД СУРХЛЦАХУЙ, БАГШЛАХУЙ 
Хичээл Арга зүйн нэр АймагСургуульАрга зүйн санаа бичсэн багш, баг
Хүн орчин3 М-ийн аргаТөвАлтанбулаг сумын ЕБСС.Даваасүрэн
 Т.Алтангэрэл
Хүн орчинСудалгааны аргаТөвАргалант сумын ЕБСЕ.Ариунцэцэг
Хүн орчинМиний мэдэх ургамалТөвМөнгөнморьт сумын ЕБСЭ.Цэцэгмаа
Хүн орчинМодоо судлаяТөвЭрлэнэ сумын ЕБСГ.Мягмарсүрэн
 Д.Болормаа
Хүн орчинKWLДорнодБаян-уул сумын ЕБС3-р анги секцийн багш нар
Хүн орчинНавч, ургамал модыг сонжъёДорнодДашбалбар сумын ЕБСБ.Батцэцэг, Д.Ангараг
Хүн орчинМодны төрлүүдДорнодМатад сумын ЕБСГ.Энхсувд, Д.Хонгорзул
Хүн орчин”Бод, хамтар, бүтээ” багийн аргаДорнодЧулуунхороот сумын ЕБСГ.Шүрэнчимэг
Хүн орчинСэтгэн бодож, урлан бүтээеСэлэнгэМандал сумын Түнхэл тосгоны ЕБСД.Баярчимэг,
  Б.Энхжаргал
Хүн орчинХөгжилтэй аялалХэнтийДадал сумын ЕБСБ.Энхчимэг
Н.Мөнхтуяа
 Г.Булган
Хүн орчинОйд аялцгааяХэнтийНоровлин сумын ЕБСД.Ганчимэг
Хүн орчинАжиглалт ба туршилтӨвөрхангайХужирт сумын ЕБСД.Энхжаргал
Б.Жавжмаа
Ч.Амарбаясгалан
 Б.Өлзийбаяр
Хүн орчинХарилцан ярилцах
 Туршин судлах
СүхбаатарЭрдэнэцагаан сумын ЕБСА.Лхамравжих
 Т.Болортуул
Хүн орчинТоглонгоо суралцъяЗавханАлдархаан сумын ЕБСН.Оюунцэцэг
Хүн орчинНогоон ирээдүйг бид бүтээнэЗавханЗавханмандал сумынЕБСО.Лхагвагэрэл
Хүн орчинНавчит, шилмүүст модыг ангилахЗавханИх-Уул сумын ЕБС3 ангийн секц
Хүн орчинХарилцан суралцаж, хамтран бүтээцгээеЗавханЭрдэнэхайрхан сумын ЕБСН.Оюунгэрэл
Хүн орчин
Ангийн ойд
Архангай
Архангай, Чулуут сумын ЕБ-ын сургууль
Б.Эрдэнэчимэг
Хүн орчин
Ажиглалт хийх арга, багаараа суралцах арга, асуулт хариултын арга
Завхан
Сантмаргаз сумын ЕБС
М.Дуламсүрэн

IY АНГИ:     БИД ОРОН НУТГИЙНХАА МУЗЕЙД 
Хичээл Арга зүйн нэр АймагСургуульАрга зүйн санаа бичсэн багш, баг
Хүн нийгэм IYДөрвөн М-ийн аргаДорнодБаян-Уул сумын ЕБСБ.Оюунтуул,О.Гантуяа Д.Отгонцэцэг, О.Оюунзул
Хүн нийгэм IYХөдсөн дээлтэй буриад зонДорнодДашбалбар сумын ЕБСЧ.Байгалмаа, Б.Гүндэгмаа
Хүн нийгэм IYЗочинтой хичээлДорнодЧулуунхороот сумын ЕБСЛ.Мөнхгэрэл
Хүн нийгэм IYСудлангаа аялж,аялангаа тоглоё,бүтээе.ЗавханТосонцэнгэл сумын ЕБСГ.Сэргэлэн
Хүн нийгэм IYАялж  тоглонгоо судалцгааяЗавханИх-Уул сумын ЕБС
Хүн нийгэм IYСумын гандан хийдээр зочилъёЗавханЦэцэн-Уул сумын ЕБСЛ.Болор-Эрдэнэ
Хүн нийгэм IYХархорин, Эрдэнэ зуу музейн ховор олдворуудӨвөрхангайХархорин сумын ЕБСЦ.Булган
Хүн нийгэм IYАжиглалтын аргаТөвАлтанбулаг сумын ЕБСД. Эрдэнэсүрэн,
Т. Мөнхцэцэг
Хүн нийгэм IYДугтуйтай мэдээТөвМөнгөнморьт сумынЕБСО.Ганхуяг
Хүн нийгэм IYАн, амьтад музейд
Норовлин сумын ЕБСГ.Үүрцайх,М.Бямбазул

Y АНГИ: ХОГГҮЙ АЯЛЦГААЯ
Хичээл Арга зүйн нэр АймагСургуульАрга зүйн санаа бичсэн багш, баг
Хүн нийгэм Тоглоомын арга, гинжин аргаУлаанбаатар Налайх дүүргийн ЕБ-ын 119-р сургуульГ.Гантуяа, Б.Чанцалдулам
Б.Дөлгөөн, С.Эрдэнэчимэг
С.Ариунтуяа, А.Цацрал
Хүн нийгэм KWLСүхбаатарЭрдэнэцагаан сумын ЕБСС.Жаргалмаа Ш.Нэргүй
 Ц.Ариунтуяа Г.Оюунчимэг
Хүн нийгэм Шоо хэрэглэх аргаХэнтийДадал сумын ЕБСД.Байгалтуяа, Б.Мөнхдэлгэр
Хүн нийгэм Хүүхдээс хүүхдэдӨвөрхангай Бат-Өлзий сумын ЕБСАмартүвшин
Хүн нийгэм Бүтэцчилсэн танилцуулгаЗавханОтгон сумын ЕБСБ.Батбилэг Р.Бямбахишиг
Хүн нийгэмТХГН-ийг танин мэдье, хайрлан хамгаалья.ЗавханЦэцэн-Уул сумын ЕБСЛ.Болортунгалаг С.Насандэлгэр
Хүн нийгэм Хамтран суралцахЗавханЗавханмандал сумын ЕБСЗ.Циенпил
Хүн нийгэмМэдрэмжээ илэрхийлэн унших алхмыг зөв эзэмшихЗавханИх-Уул сумын ЕБСЧ.Амгаланбаатар, Э.Мянган, Б.Тогтохсүрэн, Б.Байгальсайхан
Хүн нийгэмБурхан Халдун – Дэлхийн өвХэнтийӨмнөдэлгэр сумын ЕБСГ. Болор, Д. Сарангэрэл,
 Т. Мөнхнасан
Хүн нийгэмKWL аргаСэлэнгэМандал сумын Түнхэл тосгоны ЕБСЖ.Бакытгүл,
 Ү. Аясауле
Хүн нийгэмТоглоомын аргаар экскурс хичээл явуулахТөвМөнгөнморьт сумын ЕБСС.Ганзаяа
Хүн нийгэмХогоо зориулалтын саванд ангилж хийж сурахАрхангайИхтамир сумын ЕБСГ.Ариунжаргал О.Цэцэгмаа
Хүн нийгэмСонирхол ба цогц бүтээлХөвсгөлУлаан-Уул сумын ЕБСБ.Эрдэнэцэцэг , Ө.Байгаль, Б.Нямсүрэн
Хүн нийгэмХүүхдээс хүүхдэд аргачлал 
ӨвөрхангайУянга сумын ЕБ-ын 1-р сругуульН.Бундмаа, Ш.Бямбасүрэн
Хүн нийгэм
Бүтээлээр хөгжье
Завхан
Эрдэнэхайрхан сумын ЕБС
А.Долгормаа

YI анги: АМТЬДЫН МӨРИЙН БИЧИГ

Биологи YIЭнд хэн байсан бэ? Улаанбаатар Налайх дүүргийн ЕБ-ын 119-р сургуульБ.Энхтуяа 
Биологи YIТехнологийн карт 
Булган Тэшиг сумын ЕБСН.Ундрал 
Биологи YIМэдээллээс мэдлэг бүтээх 
ЗавханАлдархаан  сумын ЕБСЦ.Нандинцэцэг
Биологи YISTARАрхангай Тариат сумын ЕБСБ.Мөнх-Эрдэнэ 
Биологи YIМэдлэгийн мод бүтээцгээе 
СэлэнгэМандал сумын Түнхэл тосгоны ЕБСО.Оюунгэрэл 
Биологи YIМэдээлэл хайж олох 
Завхан  Сантмаргаз сумын ЕБСГ.Отгонтуяа 
Биологи YIХарьцуулан жиших 
Архангай  Ихтамир  сумын ЕБСБ.Мөнхтуяа 
Биологи YIАмьтдыг таних 
ДорнодХалхгол сумын ЕБСГ.Байгалмаа 
Биологи YIБулангийн арга 
ХэнтийБатширээт сумын ЕБСГ.Ганзолбоо 
Биологи YIБи шинжээч 
Хөвсгөл  Ренчинлхүмбэ сумын ЕБСГ.Буянцагаан 
Биологи YIОрон нутгийн амьтдын идэш тэжээлийг орчиноос  мөрийг ялган таних 
ТөвМөнгөнморьт сумын ЕБСН.Батханд 
Биологи YIОюуны зураглал 
Завхан Отгон сумын ЕБСН.Наранчимэг 

YII анги: ҮҮЛ
Хичээл
Арга зүйн нэр
Аймаг
Сургууль
Арга зүй боловсруулсан багш, баг
Газар зүй YIIKWLДорнодЧулуунхороот сумын ЕБСБ.Болормаа
Газар зүй YIIТуршъя, харцуулъяБулганТэшиг сумын ЕБСМ.Мөнхжаргал
Газар зүй YIIKWLЗавханИдэр сумын ЕБСЦ.Одонтуяа
Газар зүй YIIАсуудал дэвшүүлэх ньӨвөрхангайБат-Өлзий сумын ЕБСЦ,Дулмаа
Газар зүй YIIШУАБАрхангайХангай сумын ЕБСБ.Уугантуяа
Газар зүй YIITeam based learningСэлэнгэБугант сумын ЕБСБ.Шинэтөр, Р.Алтанцэцэг
Газар зүй YIIКомиксЗавханЭрдэнэхайрхан сумын ЕБСП.Энхсайхан
Газар зүй YIIТ хүснэгтийн аргаТөвЭрдэнэ сумын ЕБСА.Хашгэрэл
Газар зүй YIIАжиглалт тэмдэглэлЗавханОтгон  сумын ЕБСШ.Амарсайхан
Газар зүй YIIKWLХэнтиХэнтий, Батширээт ЕБСА.Мөнхбат
Газар зүй YIIАжиглалт, ярилцлагаСүхбаатарЭрдэнэцагаан сумын ЕБСБ.Мөнхмарал
Газар зүй YIIKWLХэнтийДадал  сумын ЕБСӨ.Баасанхүү
Газар зүй YIIТонгоруу сургалтын аргаБулганХутаг-Өндөр  сумын ЕБСТ.Балжмаа

YIII АНГИ: ХӨРСНИЙ БҮТЭЦ, ШИНЖ ЧАНАР 
Хичээл
Арга зүйн нэр
Аймаг
Сургууль
Арга зүй боловсруулсан багш, баг
Газар зүй YIIISTARХөвсгөлУлаан-Уул  сумын ЕБСТ.Булгансүрэн
Газар зүй YIII Туршилтын аргаӨвөрхангайХужирт  сумын ЕБСШ.Лхагвадулам
Газар зүй YIIIЗурган мэдээлэл ашиглан ШС, туршилт 
АрхангайЦахир  сумын ЕБСЛ.Сарантуяа
Газар зүй YIIIБи хэн бэ?ХэнтийНоровлин  сумын ЕБСЮ.Саранзул
Газар зүй YIIIТуршилттай хичээл төлөвлөхУлаанбаатар Налайх дүүргийн ЕБ-ын 119-р сургуульБ.Наранцэцэг
Газар зүй YIIIМонгол орны хөрсний тархалтын зураг ашиглан БЦГ-ын хөрсийг судлахУлаанбаатарНалайх дүүргийн ЕБ-ын 119-р сургуульД.Нэргүй
Газар зүй YIIIХөрсний зүсэлт хийх туршилтын аргаХэнтийнДадал  сумын ЕБСӨ.Баасанхүү
Газар зүй YIIISTARХэнтийнӨмнөдэлгэр  сумын ЕБСМ.Эрдэнэцэцэг
Газар зүй YIIIМэдээллээс эрж хайж олох, тонгоруу аргаЗавханСантмаргаз ЕБСГ.Цэнд-Аюуш


IХ анги: УСНЫ ЧАНАРЫН СУДАЛГАА
Хичээл
Арга зүйн нэр
Аймаг
Сургууль
Арга зүй боловсруулсан багш, баг
Биологи IXХуваалцах аргаХэнтийӨмнөдэлгэр сум ЕБСД.Хэрлэнтунгалаг
Биологи IXТулгуур дохионы арга ашиглан шинэ мэдлэг олгоноУлаанбаатар Налайх дүүргийн ЕБ-ын 119-р сургуульЕ.Жаналган
Биологи IXСорил туршилтын аргаТөвБаянхангай сумын ЕБСЭ.Лхамдарь 
Биологи IXБүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүйБулганСэлэнгэ сумын ЕБСХ.Отгонтуяа
Биологи IXМэдээлэл цуглуулах аргаАрхангайБулган сумын ЕБСӨ.Лхамаа
Биологи IXЦэнхэр алтӨвөрхангайБат-Өлзий сумын ЕБСД.Цэнд-Аюуш
Биологи IXДүрд тоглохСэлэнгэМандал сумын ЕБСТ.Нямсүрэн
Биологи IXШинжлэн судлахДорнодЦагаан-Овоо сумын ЕБСХ.Байгалмаа
Биологи IXШинжлэн судлах арга барилАрхангай Хангай сум ЕБСБ.Эрдэнэтуяа
Биологи IXОролдлого сайт оройд ньЗавхан Эрдэнэхайрхан сум ЕБСМ.Нийвэндагва
Биологи IXЗөр-Шинжил-ЭвлэХэнтийНоровлин сумын ЕБСБ.Байгалмаа
Биологи IX"Бүс-Бодит үйлийн судалгааны арга зүй"ХөвсгөлБаянзүрх сумын ЕБСБ.Золзаяа
Биологи IXТуршилт судалгааСүхбаатарЭрдэнэцагаан сумын ЕБСМ.Батгэрэл

Х АНГИ: МАНАЙ НУТГИЙН ӨВ СОЁЛ 
Хичээл Арга зүйн нэрАймагСургуульАрга зүй боловсруулсан багш, баг
Нийгэм судлалСоёлын өвийн тухайСүхбаатарЭрдэнэцагаан сумын ЕБСБ.Энхтүвшин,
Г.Алтанчимэг
Нийгэм судлалСоёлын өвДорнодБаян-Уул сумын ЕБСБ.Хандсүрэн
Нийгэм судлалСоёлын өвДорнодЧулуунхороот сумын ЕБСО.Наранцэцэг
Нийгэм судлалСоёлын өвУлаанбаатарНалайх дүүргийн ЕБ-ын 119-р сургуульБ.Отгонцэцэг
Нийгэм судлалСоёлын өвУлаанбаатарНалайх дүүргийн ЕБ-ын 119-р сургуульБ.Ундраа
Нийгэм судлалСоёлын өвУлаанбаатарНалайх дүүргийн ЕБ-ын 119-р сургуульБ.Адъяабат
Нийгэм судлалОрон нутгийн өв соёлын судлахуйТөв Эрдэнэ сумын ЕБСЭрдэнэжаргал
Нийгэм судлалОтгонтэнгэр хайрханы орчмын бүсэд үнэлгээ хийхЗавханОтгон сумын ЕБСБ.Батдэлгэр
Нийгэм судлалСоёлын өвийг гэмтсэн шалтгааныг тодруулцгаая.Хэнтий,Дадал сумын ЕБСЧ. Нямдорж
Нийгэм судлалСоёлын өвЗавханЗавханмандал сумын ЕБСХ. Түмэндэмбэрэл
Нийгэм судлалШунхлай уул”-ын булш хиргисүүрийн гэмтсэн шалтгаанӨвөрхангайХужирт сумын ЕБСТНУ багш нар
Нийгэм судлалДэлхийн соёлын өв болох Бурхан Халдун уулаа хамгаалцгааяСэлэнгэБугант сумын ЕБСО.Мөнхсаруул, Ч.Ариунтуяа
Нийгэм судлалМанай нутгийн соёлын өвТөвБаянхангай сумын ЕБСБ.Анхбаяр
Нийгэм судлалБалданбэрээвэн хийд дэх соёлын өвХэнтийӨмнөдэлгэр сумын ЕБСТүүх, нийгмийн ухааны секц
Нийгэм судлалСоёлын өвӨвөрхангайӨвөрхужирт сумын ЕБСТүүх, нийгмийн ухааны багш нар
Нийгэм судлалМанай нутгийн соёлын өвДорнодЦагаан-Овоо сумын ЕБСЗ.Буянжаргал
Нийгэм судлалСоёлын өвийг гэмтсэн шалтгааныг тодруулцгаая.СэлэнгэМандал сумын Түнхэл тосгоны ЕБСЧ.Ганчөдөр
Нийгэм судлалХоригийн хүрээний соёлын өвХөвсгөлУлаан-Уул сумын ЕБСБ.Ууганчимэг ,Дариймаа

ХI АНГИ: ГАЗАР ЗҮЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ ЗАГВАРЧЛАХ
Хичээл
Арга зүйн нэр
Аймаг
Сургууль
Арга зүй боловсруулсан багш, баг
Газар зүй XIЭкскурс хичээл
ӨвөрхангайХархорин  сумын ЕБС  Лхагвадорж 
Газар зүй XIХуягтын хүрээг судалцгааяЗавханИх-Уул  сумын ЕБСД.Тулга


ХII анги: УРГАМЛЫН ХЭЭРИЙН СУДАЛГАА 

Хичээл
Арга зүйн нэр
Аймаг
Сургууль
Арга зүй боловсруулсан багш, баг
Биологи XIIТуршилт судалгааны аргаСүхбаатарЭрдэнэцагаан сумын ЕБСМ.Батгэрэл
Биологи XIIХоршин заах арга 
СэлэнгэХархорин сумын ЕБ-ын ГССО.Оюунгэрэл
Биологи XIIХэс-Царц-Хосол
Венийн диаграмм
Улаанбаатар Налайх дүүргийн ЕБ-ын 119-р сургуульД.Мөнхнаст
Биологи XIIУргамал цуглуулах, хатаахЗавхан Их-Уул сумын ЕБСЭ.Мөнхсайхан
Биологи XIIУргамлын бүлгэмдлийг квадратын аргаар судлахХэнтий Дадал сумын ЕБСБ.Бямбадэлгэр
Биологи XIIТүлхүүр бичиг ашиглан ургамлын төрөл зүйлийг тодорхойлохХэнтий Өмнөдэлгэр сумын ЕБСД.Хэрлэнтунгалаг
Биологи XIIОрон нутгийн ургамлын тархалт, элбэгшил, арви тодорхойлохЗавхан  Тосонцэнгэл сумын ЕБс-ын 2-р сургуульБ.Долгорсүрэн
Биологи XIIБагаараа судлангаа суралцьяӨвөрхангай 
Б.Долгормаа
Биологи XIIУргамлын таксономиХөвсгөлУлаан-Уул сумын ЕБС С. Оюунмаа
Хөтөлбөрийн танилцуулга
Байгаль орчны мэдээлэл сургалтын төв (БОМСТ) ТББ нь 2003 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 18 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байна.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:
 1. Ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн боловсролын чиглэлээр сургалт, судалгаа хийх,
 2. Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сан (FEE) ийн хөтөлбөрүүдийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх
 3. Байгаль орчны нөхөн сэргээлт, орчны тохижилтын үйл ажиллагаанд олон нийтийг татан оролцуулах
БОМСТ нь ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжил, боловсролын салбарт мэргэшсэн гадаад болон дотоодын 20 гаруй эрдэмтэн судлаачид, үндэсний зөвлөхүүдээс бүрдсэн зөвлөх багтай бөгөөд салбарын суурь судалгаа, зөвлөн туслах үйчилгээ үзүүлж байна. Нийт 20 гаруй судалгаа, 40 гаруй ном, тохимол боловсруулан гаргасан байна
 • 2001 -2003 онд ГТХАН (GTZ) “Хан хэнтийн ТХГН-ийн Байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент” төслийн сургагч байгууллага
 • 2004-2007 онд SIDA санхүүжилттэй “Хөдөөгийн хөгжил ба байгаль орчны боловсрол” төслийн зөвлөх байгууллага 
 • 2005-2007 онд “Манфрэд-Хэрмсэн-Стицтанг”-ийн сангийн санхүүжилтээр Монголын Хүүхэлдэйн театртай хамтран “Хүүхэлдэйн жүжгээр дамжуулан хүрээлэн буй орчны боловсрол олгох” 2 шатлалт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, “Ус-Чандмань эрдэнэ” сэдэвт бүрэн хэмжээний хүүхэлдэйн жүжгийг найруулж, Улаанбаатар хотын нийт 80 ЕБС-ийн 40000 орчим хүүхдэд хүрсэн
 • 2007 онд ШБХХ (ARG) болон Монголын бурхан шашинтны төв, Гандантэгчинлэн хийдтэй хамтарсан “Зүүн өмнөдийн бурхан шашинтны хурал”-ын зохион байгуулагч
 • 2008-2011 онд Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилттэй “Цөлжилтийг сааруулах” төслийн хүрээнд Баянхонгор, Говь-Алтай аймгуудад эко-сургууль хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага 
 • 2008-2011 онд ГХАН-ийн “Байгаль орчны боловсрол,мэдээлэл сурталчилгаа” төслийн орон нутгийн хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2010 онд Хаан банк сангийн “Ногоон орчин-Бидний ирээдүй” төслийн хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2011 онд Дэлхийн байгаль орчны боловсролын сангийн гишүүн болсноор ОУ-ын “Эко-сургууль”, “Байгаль орчны залуу сурвалжлагч”, “Ойн тухай суралцахуй”, “Ногоон түлхүүр”, “Цэнхэр туг” хөтөлбөрүүдийг Монгол Улсад хэрэгжүүлэгч албан ёсны үндэсний оператор байгууллага
 • 2012-2013 онд БОНХЯ, Улаанбаатар хотын захиргаа “Байгальд ээлтэй гэр бүл“ төслийн хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2015 оноос БОАЖЯ, БСШУСЯ, Швейцарын хөгжлийн агентлагын хамтарсан хэрэгжүүлсэн “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-I” төслийн эко сургууль хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч байгууллага
 • 2019 оноос БОАЖЯ, БШУЯ, Швейцарын хөгжлийн агентлагын “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол-II” төслийн орон нутагт хэрэгжүүлэгч байгууллагаар
 • 2020 онд ..................
Байгаль орчны залуу сурвалжлагч (YRE) хөтөлбөр нь хүүхэд, залуучуудад хүрээлэн буй орчны асуудалд ихээхэн анхаарч, нийтлэл бичих, гэрэл зураг аваха, видео бичлэг хийх замаар ногоон хөгжил, тогтвортой хөгжлийн асуудлуудын талаар боловсрол эзэмшүүлэх боломжийг олгож, тэдгээр асуудлуудыг хєндєж олон нийтэд хүргэхэд зориулсан хөтөлбөр юм.
Монгол Улсад 2015 оноос албан ёсоор эхэлсэн. Үндэсний хэмжээнд шалгарсан бүтээлүүдийг ОУ-ын уралдаан явуулдаг.
Хөтөлбөр нь суралцагсадад урам зоригтой дуу хоолойгоо сонсож, бусдад сонсгох, мэдрэх боломж олгодог. Залуу сурвалжлагчдын эцсийн зорилго нь хүрээлэн буй орчны салбар дахь шударга бус байдлыг онцлон, хууль эрх зүй, орон нутгийн зохих ёсны эрх ашгийн үүднээс үйл явдлыг тодруулах явдал юм.
БОЗС хөтөлбөрийн онцлог нь тухайн улс орноос хүүхэд залуучуудын нийтлэл, фото зураг, видео бичлэгүүдээс шалгарсан бүтээлүүд нь жил бүр олон улсын уралдаанд оролцох боломжийг олгодог.
БОЗС хөтөлбөрийн суралцагсад нь COP, Дэлхийн байгаль орчны их хурал, эрдэм шинжилгээний симпозиум гэх мэт үндэсний болон олон улсын бага хуралд оролцож өндөр түвшинд үйл явдлуудыг тайлагнах, ур чадвараа дээшлүүлэх, найз нөхдийн хүрээ, сүлжээгээ улам бүр хөгжүүлэх боломжтой.
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ https://www.yre.global/
Сургуулиуд

Jack Hendrix

President

This is one of the team member slots you can have for your company. You can replace their picture and add any text you want here for describing your employees.

Elizabeth Newman

Partner

This is one of the team member slots you can have for your company. You can replace their picture and add any text you want here for describing your employees.

"Ногоон туг"
1Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 3 дугаар ахлах сургууль
2Баянхонгор аймгийн Баянхонгор сумын Эрдэм бүрэн дунд сургууль
3Баянхонгор аймгийн Жаргалант сумын Байдраг ахлах сургууль
4Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын "Алтан гадас" одонт Улсын тэргүүний бүрэн дунд сургууль
5Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Улсын тэргүүний 1-р бүрэн дунд сургууль
6Улаанбаатар, нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль
7Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын Г.Бумцэндийн нэрэмжит Улсын тэргүүний ерөнхий боловсролын 1-р сургууль
8Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын ерөнхий боловсролын 3-р сургууль
9Завхан аймгийн Тэлмэн ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургууль


"Мөнгөн гэрэгэ"
1Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 2-р ахлах сургууль
2Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЕБ-ын 14 дүгээр сургууль
3Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ЕБ-ын 15 дугаар сургууль
4Өвөрхангай аймгийн ЕБ-ын лаборатори Мэргэд сургууль
5Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн Ирээдүй цогцолбор 1 дүгээр ахлах сургууль
6Завхан аймгийн Улиастай сумын ЕБ-ын Дэвшил сургууль
7Сэлэнгэ аймгийн Шаамар сумын ЕБ-ын сургууль
8Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Хөтөл ЕБ-ын сургууль
9Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын ЕБ-ын 2 дугаар сургууль
10Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын ЕБ-ын сургууль
11Сэлэнгэ аймгийн Хушаат сумын сургууль
12Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын  Авъяас ерөнхий боловсролын сургууль
13Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын ЕБ-ын сургууль
14Ховд аймгийн Жаргалант сумын ЕБ-ын 7 дугаар бүрэн дунд сургууль
15Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын улсын тэргүүний 4 дүгээр цэцэрлэг
16Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын 1 дүгээр цэцэрлэг
17Хэнтий аймгийн Батширээт сумын ЕБ-ын сургууль
18Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын ЕБСургууль
19Увс аймгийн Өлгий сумын Улсын тэргүүний ЕБС


"Хүрэл гэрэгэ"
1Cэлэнгэ аймгийн Хүдэр сумын ЕБ-ын сургууль
2Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын ЕБ-ын 3-р  сургууль
3Сэлэнгэ аймгийн Дулаанхаан тосгоны ЕБ-ын сургууль
4Сэлэнгэ аймгийн  Мандал сумын ЕБ-ын 4-р сургууль
5Сэлэнгэ аймгийн Сант сумын ЕБ-ын сургууль
6Сэлэнгэ аймгийн ЕБ-ын лаборатори 4-р сургууль
7Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын ЕБ-ын 2-р сургууль
8Сэлэнгэ аймгийн Баруунбүрэн сумын ЕБ-ын сургууль
9Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Бугант тосгоны ЕБ-ын сургууль
10Сэлэнгэ аймгийн Орхон сумын ЕБ-ын сургууль
11Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Түнхэл тосгоны ЕБ-ын сургууль
12Сэлэнгэ аймгийн Жавхлант сумын ЕБ-ын сургууль
13Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сумын Номгон тосгоны ЕБ-ын сургууль
14Сэлэнгэ аймгийн Түшиг сумын ЕБ-ын сургууль
15Сэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн сумын ЕБ-ын ахлах сургууль
16Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын ЕБ-ын сургууль
17Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумын ЕБ-ын 1-р сургууль
18Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын ЕБ-ын 5-р сургууль
19Сэлэнгэ аймгийн Сүхбаатар сумын ЕБ-ын 6-р сургууль
20Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын ЕБ-ын Билиг ДБ сургууль
21Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын Тарни багийн бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор
22Сэлэнгэ аймгийн Цагааннуур сумын ЕБ-ын сургууль
23Сэлэнгэ аймгийн Хэрх тосгоны ЕБ-ын сургууль
24Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумын ЕБ-ын 2-р сургууль
25Нийслэлийн ЕБ-ын лаборатори 28-р сургууль
26Нийслэлийн ЕБ-ын 23-р сургууль
27Нийслэлийн ЕБ-ын Наран сургууль
28Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль
29Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 1-р сургууль
30Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 4-р сургууль
31Хэнтий аймгийн Дадал сум ЕБ-ын сургууль
32Хэнтий аймгийн Норовлин сумын ЕБ-ын сургууль
33Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Тэмүүжин цогцолбор сургууль
34Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Хан Хэнтий цогцолбор сургууль
35Хэнтий аймаг дахь Политехникийн коллеж
36Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 1-р цэцэрлэг
37Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 2-р цэцэрлэг
38Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 3-р цэцэрлэг
39Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 5-р цэцэрлэг
40Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын 7-р цэцэрлэг
41Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын Бамбар цэцэрлэг
42Хэнтий аймгийн Баян-Адарга сумын цэцэрлэг
43Хэнтий аймгийн Бэрх тосгоны цэцэрлэг
44Хэнтий аймгийн Биндэр сумын цэцэрлэг
45Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын 2-р цэцэрлэг
46Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сумын 3-р цэцэрлэг
47Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын цэцэрлэг
48Хэнтий аймгийн Мөрөн сумын цэцэрлэг
49Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын цэцэрлэг

Ногоон тугийн болзол хангасан сургууль
1ОрхонЕБ-ын 14 дүгээр сургууль
2ЕБ-ын 15 дугаар сургууль
3СэлэнгэЕрөө сумын ЕБ-ын сургууль
4СэлэнгэХушаат сумын ЕБ-ын сургууль
5СэлэнгэСүхбаатар сумын ЕБ-ын 2 дугаар сургууль
6СэлэнгэСайхан сумын ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль
7ЗавханУлиастай сумын Дэвшил ЕБ-ын сургууль
8ХөвсгөлМөрөн хотын Авъяас ЕБ-ын сургууль
9ДорнодХэрлэн сумын ЕБ-ын 2 дугаар сургууль
10ӨвөрхангайАрвайхээр сумын Мэргэд ЕБ-ын сургууль
11ХовдБуянт сумын ЕБ-ын сургууль
12ХовдЖаргалант сум ЕБ-ын лаборатори 1 дүгээр сургууль
13Ховд7 дугаар сургууль
14ХэнтийБатширээт сумын ЕБ-ын сургууль
15ХэнтийБаян-Адарга сумын ЕБ-ын сургууль
Ногоон тугийн болзол хангасан цэцэрлэг
16ХэнтийБор-Өндөр сумын 1 дүгээр цэцэрлэг
17ХэнтийХэрлэн сумын 4 дүгээр цэцэрлэг
2 дахь Ногоон тугийн болзол хангасан сургууль
18СэлэнгэМандал сумын ЕБ-ын 3 дугаар сургууль
19СэлэнгэСүхбаатар сумын ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль
3 дахь Ногоон тугийн болзол хангасан сургууль
20БаянхонгорБаянхонгор сумын Эрдэм бүрэн дунд сургууль
21БаянхонгорЖаргалант сумын ЕБ-ын сургууль
22УлаанбаатарНийслэлийн БГД, Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль
23Говь-АлтайДэлгэр сумын ЕБ-ын сургууль
 
Мөнгөн гэрэгэний болзол хангасан сургуулийн жагсаалт
1СэлэнгэМандал сумын ЕБ-ын 2 дугаар сургууль
2СэлэнгэМандал сумын ЕБ-ын 4 дүгээр сургууль
3СэлэнгэСант сумын ЕБ-ын сургууль
4СэлэнгэСүхбаатар сумын ЕБ-ын 5 дугаар сургууль
5СэлэнгэСүхбаатар сумын ЕБ-ын 6 дугаар сургууль
6СэлэнгэЗүүнбүрэн ЕБ-ын сургууль
7СэлэнгэХүдэр сумын ЕБ-ын сургууль
8СэлэнгэБаруунбүрэн сумын ЕБ-ын сургууль
9СэлэнгэОрхон сумын ЕБ-ын сургууль
10СэлэнгэЕрөө сумын Бугант тосгоны ЕБ-ын сургууль
11СэлэнгэШаамар сумын Дулаанхаан ЕБ-ын сургууль
12СэлэнгэТүшиг сумын ЕБ-ын сургууль
13СэлэнгэМандал сумын Тарни цогцолбор сургууль
14УлаанбаатарНийслэлийн ЕБ-ын 23 дугаар сургууль
15БулганХишиг-Өндөр сумын ЕБ-ын сургууль
16БулганЭрдмийн өргөө цогцолбор сургууль
17ХөвсгөлДэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль
18ХэнтийХэрлэн сумын ЕБ-ын 1 дүгээр сургууль
19ХэнтийХэрлэн сумын ЕБ-ын 4 дүгээр сургууль
20ХэнтийХэрлэн сумын Тэмүүжин цогцолбор сургууль
21ХэнтийХэрлэн сумын Хан Хэнтий цогцолбор сургууль
22ХэнтийПолитехникийн коллеж
23ХэнтийДадал сумын ЕБ-ын сургууль
24ХэнтийНоровлин сумын ЕБ-ын сургууль
 
Мөнгөн гэрэгэний болзол хангасан цэцэрлэгийн жагсаалт
1ХэнтийХэрлэн сумын Бамбар цэцэрлэг
2ХэнтийХэрлэн сумын 1 дүгээр цэцэрлэг
3ХэнтийХэрлэн сумын 2 дугаар цэцэрлэг
4ХэнтийХэрлэн сумын 3 дугаар цэцэрлэг
5ХэнтийХэрлэн сумын 5 дугаар цэцэрлэг
6ХэнтийХэрлэн сумын 7 дугаар цэцэрлэг
7ХэнтийБаян-адарга сумын цэцэрлэг
8ХэнтийБиндэр сумын цэцэрлэг
9ХэнтийБор-Өндөр сумын 2 дугаар цэцэрлэг
10ХэнтийБор-Өндөр сумын 3 дугаар цэцэрлэг
11ХэнтийБатноров сумын Бэрх тосгоны цэцэрлэг
12ХэнтийМөрөн сумын цэцэрлэг
13ХэнтийЖаргалтхаан сумын цэцэрлэг
14ХэнтийӨмнөдэлгэр сумын цэцэрлэг
 
Хүрэл гэрэгэний болзол хангасан сургуулийн жагсаалт
1УлаанбаатарНийслэлийн Шинэ эхлэл ЕБ-ын сургууль
2УлаанбаатарНийслэлийн ЕБ-ын 142 дугаар сургууль
3УлаанбаатарНийслэлийн ЕБ-ын 16 дугаар сургууль
4ГовьсүмбэрСүмбэр сумын ЕБ-ын 5 дугаар сургууль
5БулганМогод сумын ЕБ-ын сургууль
6ӨвөрхангайБаянгол сумын ЕБ-ын сургууль
7ОрхонЕБ-ын 5 дугаар сургууль
8ДундговьСайнцагаан сумын Мандал ЕБ-ын сургууль
9ХэнтийБатноров сумын ЕБ-ын сургууль
10ХэнтийБаян-Овоо сумын ЕБ-ын сургууль
11ХэнтийБатноров сумын Бэрх тосгоны ЕБ-ын сургууль
12ХэнтийДархан сумын ЕБ-ын сургууль
13ХэнтийЖаргалтхаан сумын ЕБ-ын сургууль
14ХэнтийБиндэр сумын ЕБ-ын сургууль
15ХэнтийМөрөн сумын ЕБ-ын сургууль
16ХэнтийХэрлэн сумын Өлзийт тосгоны ЕБ-ын сургууль
17ХэнтийГалшар сумын ЕБ-ын сургууль
18ХэнтийӨмнөдэлгэр сумын ЕБ-ын сургууль
19ХэнтийЦэнхэрмандал сумын ЕБ-ын сургууль
20ХэнтийБаянхутаг сумын ЕБ-ын сургууль
21ХэнтийБаянмөнх сумын ЕБ-ын сургууль
22ХэнтийДэлгэрхаан сумын ЕБ-ын сургууль
23ХэнтийДэлгэрхаан сумын Хэрлэнбаян-Улаан тосгоны ЕБ-ын сургууль
24ХэнтийБор-Өндөр сумын ЕБ-ын сургууль
25ХэнтийӨмнөдэлгэр сумын Хурх тосгоны ЕБ-ын сургууль
 
Хүрэл гэрэгэний болзол хангасан цэцэрлэгийн жагсаалт
1УлаанбаатарНийслэлийн БЗД 20 дугаар цэцэрлэг
2УлаанбаатарНийслэлийн БЗД 210 дугаар цэцэрлэг
3УлаанбаатарНийслэлийн ЧД 4 дүгээр цэцэрлэг
4УлаанбаатарНийслэлийн ЧД 102 дугаар цэцэрлэг
5УлаанбаатарНийслэлийн СХД 226 дугаар цэцэрлэг
6УлаанбаатарНийслэлийн СХД 118 дугаар цэцэрлэг
7УлаанбаатарНийслэлийн СБД 143 дугаар цэцэрлэг
8УлаанбаатарНийслэлийн СБД 166 дугаар цэцэрлэг
9УлаанбаатарНийслэлийн СБД 160 дугаар цэцэрлэг
10УлаанбаатарНийслэлийн СБД 130 дугаар цэцэрлэг
11УлаанбаатарНийслэлийн СБД 40 дүгээр цэцэрлэг
12УлаанбаатарНийслэлийн СБД 109 дүгээр цэцэрлэг
13УлаанбаатарНийслэлийн СБД 159 дүгээр цэцэрлэг
14УлаанбаатарНийслэлийн СБД 150 дугаар цэцэрлэг
15УлаанбаатарНийслэлийн СБД 149-р цэцэрлэг
16УлаанбаатарНийслэлийн СБД 216-р цэцэрлэг
17УлаанбаатарНийслэлийн ЧД 174-р цэцэрлэг
18ХэнтийБаянмөнх сумын цэцэрлэг
19ХэнтийГалшар сумын цэцэрлэг
20ХэнтийХэрлэн сумын Өлзийт тосгоны цэцэрлэг
21ХэнтийЦэнхэрмандал сумын цэцэрлэг
22ХэнтийӨмнөдэлгэр сумын Хурх тосгоны цэцэрлэг
23ХэнтийХэрлэн сумын 8 дугаар цэцэрлэг
24ХэнтийДархан сумын цэцэрлэг
25ХэнтийДадал сумын цэцэрлэг
26ХэнтийНоровлин сумын цэцэрлэг
27ХэнтийДэлгэрхаан сумын цэцэрлэг
28СэлэнгэБаянгол сумын 1 дүгээр цэцэрлэг
29СэлэнгэСүхбаатар сумын 4 дүгээр цэцэрлэг
30СэлэнгэМандал сумын 2 дугаар цэцэрлэг
31СэлэнгэМандал сумын Түнхэл тосгоны Төгөлхөн цэцэрлэг
32СэлэнгэМандал сумын 1-р цэцэрлэг
33СэлэнгэМандал сумын Хэрх тосгоны цэцэрлэгОлон улсын Эко-сургууль хөтөлбөрт шинээр элсэж буй сургууль /цэцэрлэг/-ийн  багш, сурагчид болон сургуулийн удирдах ажилтанд зориулсан  анхан шатны 1-р сургалтын хөтөлбөр
Сургалтын зорилго: Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжил, Монгол Улсын ногоон хөгжлийг дэмжигч тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санаанд суурилсан олон улсын Эко-сургууль хөтөлбөрийн үзэл баримтлал, аргачлалыг сургуулийн хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаанд тусгах, “Сургууль /цэцэрлэг/-ийн орчин” сэдвийн хүрээлэн буй орчны үнэлгээний арга зүйгээс суралцах
Хүрэх үр дүн:
 • Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжил, Монгол Улсын ногоон хөгжлийг дэмжигч тогтвортой хөгжлийн боловсролын талаар ойлголтоо нэгтгэнэ.
 • Олон улсын Эко-сургууль хөтөлбөрийн үзэл баримтлал, аргачлал болон “Сургуулийн орчин” сэдвийн хүрээлэн буй орчны үнэлгээний арга зүйгээс суралцана. 
***************************************************************************************************************************************************************
Олон улсын Эко-сургууль хөтөлбөрт шинээр элсэж буй сургууль /цэцэрлэг/-ийн багш, сурагчид болон сургуулийн удирдах ажилтанд зориулсан анхан шатны 2-р сургалтын хөтөлбөр
Сургалтын зорилго:
Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжил, Монгол Улсын ногоон хөгжлийг дэмжигч тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санаанд суурилсан олон улсын Эко-сургууль хөтөлбөрийн “Сургууль /цэцэрлэг/-ийн орчин” сэдвийн хүрээнд хэрэгжүүлэх сургалт үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлж, үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх, “Орон нутгийн хүрээлэн буй орчны төлөв байдлыг үнэлэх” арга зүйгээс суралцах
Хүрэх үр дүн: 
 • Үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх арга зүй
 • “Орон нутгийн хүрээлэн буй орчны төлөв байдал”-ын үнэлгээний арга зүй зэрэгт суралцана. 
***************************************************************************************************************************************************************

Олон улсын Эко-сургууль хөтөлбөрт шинээр элсэж буй сургууль /цэцэрлэг/-ийн багш, сурагчид болон сургуулийн удирдах ажилтанд зориулсан анхан шатны 3-р сургалтын хөтөлбөр
Сургалтын зорилго: 
Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжил, Монгол Улсын ногоон хөгжлийг дэмжигч тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санаанд суурилсан олон улсын Эко-сургууль хөтөлбөрийн “Сургууль /цэцэрлэг/-ийн орчин” сэдвийн агуулгын сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагааг хөтөлбөрт уялдуулах, “Нүүрстөрөгчийн ул мөрийг тооцоолох” арга зүйгээс суралцах
Хүрэх үр дүн:
 • “Сургуулийн орчин“ сэдвийг сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаанд уялдуулах боломжийг тодорхойлно.
 • Хувь хүний амьдралын хэв маяг, нийгмийн хариуцлагын талаарх  хандлага төлөвшлийг тандан судлах арга зүйгээс суралцана. 
 •  “Нүүрстөрөгчийн ул мөрийг тооцоолох” арга зүйд суралцана. 
***************************************************************************************************************************************************************
Олон улсын Эко-сургууль /цэцэрлэг/ хөтөлбөрийн өргөмжлөл бүхий сургууль, цэцэрлэгүүдийн удирдлага, багш, ажилтанд зориулсан ахисан шатны 1-р сургалт, зөвлөн туслах ажлын хөтөлбөр
Сургалтын зорилго: 
Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжил, Монгол Улсын ногоон хөгжлийг дэмжигч тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санаанд суурилсан Олон улсын Эко-сургууль /цэцэрлэг/ хөтөлбөрийн стандарт шаардлагыг эзэмших
Хүрэх үр дүн:
 • Хүрээлэн буй орчны үнэлгээг хэрэгжүүлэх сайн туршлагыг хэлэлцүүлэх
 • Хүрээлэн буй орчны шаардлага хангасан үнэлгээний үр дүн, тайлан мэдээ боловсруулах арга зүйд суралцах 
***************************************************************************************************************************************************************
Олон улсын Эко-сургууль /цэцэрлэг/ хөтөлбөрийн өргөмжлөл бүхий сургууль, цэцэрлэгүүдийн удирдлага, багш, ажилтанд зориулсан ахисан шатны 2-р сургалт, зөвлөн туслах ажлын хөтөлбөр
Сургалтын зорилго:
Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжил, Монгол улсын ногоон хөгжлийг дэмжигч тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санаанд суурилсан олон улсын эко сургууль хөтөлбөрийн 2 дахь сэдвийг сонгон, судлан хэрэгжүүлэх аргачлал болон ТХ-ийн үзэл баримтлал, ТХБ-ыг сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаанд уялдуулах арга зүйгээс суралцах
Хүрэх үр дүн:
 • ХБОҮ-ны сайн туршлага үйл ажиллагаатай танилцах  
 • ТХ-ийн үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх сургалтын арга зүйг эзэмших 
 • ТХБ-ийг ЕБС-ийн сургалт, сургалтыг дэмжих үйл ажиллагаанд интеграцчилах арга, арга зүйгээс суралцах 
 • Эко сургууль хөтөлбөрийн 2 дахь сэдвийг сонгох, судлах, хэрэгжүүлэх  аргачлалтай танилцах
***************************************************************************************************************************************************************
Олон улсын Эко-сургууль /цэцэрлэг/ хөтөлбөрийн өргөмжлөл бүхий сургууль, цэцэрлэгүүдийн удирдлага, багш, ажилтанд зориулсан ахисан шатны  3-р сургалт, зөвлөн туслах ажлын хөтөлбөр
Сургалтын зорилго: 
Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжил, Монгол улсын ногоон хөгжлийг дэмжигч тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санаанд суурилсан олон улсын Эко сургууль хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч цэцэрлэгүүдийг Байгаль орчны залуу/бяцхан сурвалжлагч хөтөлбөр, Ойн талаар суралцахуй олон улсын хөтөлбөрүүдэд хамруулах боломж, тогтвортой хөгжлийн боловсролын сайн туршлагын санг бүрдүүлэх замаар үйл ажиллагааны үр дүнг нийгэмд хүргэх арга замыг хэлэлцэхэд оршино.  
Хүрэх үр дүн: 
 • Байгаль орчны залуу/бяцхан сурвалжлагч хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй, давуу тал
 • Ойн талаар суралцахуй хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй, давуу тал
 • Эко цэцэрлэгийн менежментийн цаашдын хөгжлийн чиг хандлага
 • Сайн туршлагын мэдээллийн санг бүрдүүлэх замаар нийгэмд үйл ажиллагааны үр дүнг хүргэх арга зам
МҮҮДЛЭ ЦАХИМ СУРГАЛТЫН СИСТЕМ
 • Мүүдлэ нь цахим сургалтыг удирдахад зориулсан программ хангамж бөгөөд дэлхийн 228 оронд Мүүдлэ ашигласан 53,453 кампус ажиллаж байна. 
 • Манай сургалтын систем нь http://elearn.ecoschools.mn хандаж өөрийн эрхээр нэвтэрснээр суралцана.
 • Ulan Bator, Ulaanbaatar Hot, Mongolia